Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN Zomooj Interieurarchitecten – particulieren

Artikel 1 – Begripsbepaling
Zomooj VOF: Zomooj interieurarchitecten VOF.
De interieurarchitect: de natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur conform de Zomooj-formule.
De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de interieurarchitect opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
De opdracht: Het opstellen van een uniek ontwerp voor één of meer ruimten door de interieurarchitect voor een relatief lage prijs.
Meerwerk: overige werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever die niet vallen onder de opdracht.
Intake: gesprek waarin of formulier waarop de wensen van de opdrachtgever genoteerd worden. Tevens onderdeel van de opdracht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met de interieurarchitect, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.
2. Algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Zomooj VOF zijn aanvaard.

Artikel 3 – Uitvoering opdracht
De interieurarchitect verricht zijn werk naar beste weten en kunnen. Hierbij  vertrouwt de interieurarchitect op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht  noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 4 – Honoraria, bureaukosten en kosten van derden
1. De opdrachtgever is voor de opdracht een bedrag van € 695,00 inclusief BTW (voor één ruimte en € 395,00 inclusief BTW meer per extra ruimte) verschuldigd.
2. Het tarief voor meerwerk door de interieurarchitect bedraagt € 80,00 per uur inclusief BTW.
3. Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht

Artikel 5 – Betaling en invorderingskosten
1.Door ondertekening van de opdrachtbevestiging / het intakeformulier, machtigt de opdrachtgever de interieurarchitect om het totaal verschuldigde bedrag, na overhandiging van de persoonlijke ontwerpmap, eenmalig te incasseren van de rekening van opdrachtgever. Indien na afloop van het intakegesprek de opdrachtbevestiging/ het intakeformulier niet wordt ondertekend, is de interieurarchitect gerechtigd middels een factuur €100,00 inclusief BTW in rekening te brengen, welk bedrag door opdrachtgever betaald dient te worden.
2. Als de opdrachtgever een afspraak met de interieurarchitect moet verzetten dient hij dit middels een mail kenbaar te maken. Zegt de opdrachtgever de opdracht niet tijdig af en komt de interieurarchitect voor een gesloten deur te staan, dan is de interieurarchitect gerechtigd middels een factuur € 100,00 inclusief BTW in rekening te brengen, welk bedrag door opdrachtgever betaald dient te worden.
3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1,5% per maand.
4. Alle door de interieurarchitect gemaakte kosten om voldoening van zijn declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door de interieurarchitect daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de door de interieurarchitect ingeschakelde rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.
6. De opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op de interieurarchitect.
7. Elke betaling strekt steeds ter voldoening van allereerst de rente en de kosten en vervolgens op de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of de opdrachtgever bij die betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere declaratie.
8. Alle vorderingen van de interieurarchitect worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Faillissementswet heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren.

Artikel 6 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht
1. Indien een levertijd is overeengekomen, gaat deze in op de ondertekende opdrachtbevestiging vermelde datum en na betaling.
2. De levertijd is bij benadering en afhankelijk van op de ten tijde van de
opdrachtbevestiging geldende omstandigheden.
3. Indien de overschrijding van de levertijd niet te wijten is aan de
interieurarchitect, geeft de overschrijding de opdrachtgever geen recht op
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en evenmin op
vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

Artikel 7 – Afwijking van het ontwerp
1. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging gaat opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van de interieurarchitect en geeft deze daarmee alle ruimte om het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van de door de opdrachtgever kenbaar gemaakt wensen, in te vullen. Het is niet altijd mogelijk om met alle wensen van de opdrachtgever rekening te houden.
2. De ontwerpen van de interieurarchitect zijn niet maatvast, maar
benaderen de werkelijkheid, tenzij de opdrachtgever opdracht geeft voor het maken van een maatvaste tekening (meerwerk).
3. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk
van de interieurarchitect en anderzijds de realiseerbaarheid van het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst / opdracht. Afwijkingen, die alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemende, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 8 – Eigendoms- en auteursrechten
1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen,
rapporten en andere bescheiden die de interieurarchitect bij de
vervulling van de opdracht en of overeenkomst heeft vervaardigd, blijven
eigendom van de interieurarchitect, ongeacht of deze te beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
2. De interieurarchitect heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoeld en de auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan opdrachtgever of derden.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het ontwerp van de
interieurarchitect te vermenigvuldigen anders dan voor eigen gebruik.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
1. Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve
en installatieve adviezen door derden worden vervuld is de
interieurarchitect voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
2. De interieurarchitect is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
3. De interieurarchitect is steeds bevoegd om fouten waarvoor hij
aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten
voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
4. Elke aansprakelijkheid van de interieurarchitect is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat met de opdracht is gemoeid, volgens het gestelde in artikel 4, eerste lid, dan wel tot het bedrag dat uit hoofde van de door de interieurarchitect gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
5. Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval 8 dagen wordt verstaan, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken bij de interieurarchitect schriftelijk bij aangetekend schrijven heeft geprotesteerd.
6. De interieurarchitect is niet aansprakelijk voor ontwerpen die in strijd zijn met (bouw-)regelgeving en/of plaatselijke reglementen dan wel verordeningen.  Eventuele door de interieurarchitect voorgestelde bouwkundige aanpassingen, dient opdrachtgever voor dat tot uitvoering wordt overgegaan te allen tijde te laten controleren door een deskundige.
7. De interieurarchitect is niet aansprakelijk voor afwijkingen in maatvoering daar het slechts om schetstekeningen gaat welke niet maatvast worden opgesteld, tenzij dit is afgesproken met de opdrachtgever. De schetstekeningen dienen alleen als indicatie van de situatie waarop het onderwerp betrekking heeft. Aan de op de tekening afgebeelde situatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 10 – Overmacht en ontbinding
1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan de  interieurarchitect kan worden toegerekend.
2. De interieurarchitect heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst intreedt nadat de interieurarchitect zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. In geval van overmacht heeft de interieurarchitect het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat hij schadeplichtig is.
4. Indien na het geven van de opdracht en / of het sluiten van de overeenkomst aan de in de interieurarchitect omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is de interieurarchitect gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden alsmede vergoeding van kostenschade en rente te vorderen tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht
Het Nederlandse recht is van toepassing op de opdracht en de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn.